Стани част от БАДМ

Пълноправни членове на БАДМ

За пълноправни членове на Българската асоциация за дигитален маркетинг (БАДМ) се считат най-напред нейните Учредители.

За пълноправно членство могат да кандидатстват юридически лица, които отговарят на следните изисквания:
– да имат минимум две завършени финансови години;
– общият оборот за последните две финансови години да не е по-малък от 100 000 лева.;
– репутацията им в бизнес средите, широката общественост и държавните институции да е безупречна.

Права на пълноправните членове на БАДМ

Права, с които разполага всеки пълноправен член на БАДМ:
– да участва в дейността на Асоциацията и в работата на Общото събрание;
– да бъде избиран в органите на Общото събрание;
– да бъде информиран за дейността на Асоциацията;
– да се ползва от имуществото на Асоциацията и от резултатите на нейната дейност.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Всеки пълноправен член, трябва да работи за реализирането на целите и предмета на дейност на Асоциацията и за издигане на нейния обществен авторитет.

Също така е длъжен да спазва Устава и да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет, както и да внася редовно членския си внос най-късно до края на месец Януари за текущата година.

УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО

Членската вноска за период от една календарна година за юридически лица е 300 лева.

Молба за членство като пълноправен член може да изтеглите тук – Moлба за членство в БАДМ като пълноправен член. В рамките на няколко дни след провеждане на следващото планувано заседение на ОС ще получите информация дали молбата за членство е одобрена и какви са следващите стъпки.