Стани част от БАДМ

Асоциирани членове на БАДМ

Асоциираните членове на Българската асоциация за дигитален маркетинг (БАДМ), за разлика от пълноправните такива, могат да бъдат както юридически, така и физически лица.

За да бъде одобрена молбата за членство на асоциирано лице, то трябва да отговаря на следните изисквания:
– дейността, която изпълнява, да е свързана с развитието на интерактивни медии, рекламна и маркетингова дейност;
– да бъде доказан професионалист в своята сфера на дейност;
– в работата си да има допирни точки с интерактивните медии, реклама, маркетинг, мултимедия, мобилен маркетинг, технологии и други сходни дейности.

Права на асоциираните членове на БАДМ

Право на асоциираните членове на БАДМ е да присъстват на заседанията на Общото събрание, но без да имат право на глас при вземане на решения от Общото събрание.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Всеки асоцииран член, трябва да работи за реализирането на целите и предмета на дейност на Асоциацията и за издигане на нейния обществен авторитет, като под никаква форма не накърнява репутацията и.

Също така е длъжен да спазва Устава и да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет, както и да внася редовно членския си внос най-късно до края на месец Януари за текущата година.

УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО

Членската вноска за период от една календарна година за юридически лица е 120 лева, а за физически лица – 30 лева.

Свали молба за членство в БАДМ като физическо лице

Свали молба за членство в БАДМ като юридическо лице

В рамките на няколко дни след провеждане на следващото планувано заседение на ОС ще получите информация дали молбата за членство е одобрена и какви са следващите стъпки.