Стани част от БАДМ

Устав на Сдружение ”Българска асоциация за дигитален маркетинг”

Учредители на Сдружение „Българска асоциация за дигитален маркетинг“ са:

1. ОРМ.БГ ООД с ЕИК 200396427, представлявано от Калин Василев Василев,
2. СЕОМ ООД с ЕИК 201343922, представлявано от Огнян Младенов Иванов,
3. КЛОКСИ ЕООД с ЕИК 201105967, представлявано от Васил Тенчев Тошков,
4. ОПТИМИЗЕЙШЪН.БГ ООД с ЕИК 201891930, представлявано от Геннадий Владимирович Воробьов,
5. ИНБАУНД МАРКЕТИНГ БГ ЕООД с ЕИК 202504944, представлявано от Димитър Бориславов Димитров, и
6. ИДЕЯ СТУДИО ООД с ЕИК 160114568, представлявано от Борислав Александров Арапчев

и приеха следния Устав на Сдружението:

1. НАИМЕНОВАНИЕ
чл. 1.1. (1) Наименованието на Сдружението е „Българска Асоциация за Дигитален Маркетинг“, наричано по-нататък за краткост Сдружението.
(2) Наименованието на Сдружението на английски език е ”Bulgarian Association for Digital Marketing”.
чл. 1.2. В кореспонденцията си Сдружението задължително вписва своите наименование, седалище, адрес на управление, съдебна регистрация и БУЛСТАТ номер.

2. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
чл. 2.1. Сдружението е доброволна неправителствена организация.

3. СЕДАЛИЩЕ
чл. 3.1. Седалището на Сдружението е в град София.
чл. 3.2. Адресът на управление на Сдружението е 1680 София, район Манастирски ливади, ул. „Ралевица“ №94, офис 19.

4. СРОК
чл. 4.1. Сдружението се създава за неограничен срок.

5. ЦЕЛ
чл. 5.1. Целите на Сдружението са:
1. да популяризира дейността на своите членове;
2. да популяризира ползите за организациите и предприятията от дигиталния маркетинг;
3. да работи за въвеждане на стандарти на работа в бранша, като в същото време подпомага развитието на специалистите в тази насока;
4. да работи за привличането като членове на максимален брой компании, които работят в областта на дигиталния маркетинг;
5. да защитава правата и законните интереси на своите членове;
6. да представлява и защитава интересите на бранша пред държавни и международни институции.

6. СРЕДСТВА
чл.6.1. Средствата за постигане и реализация на целите на сдружението са:
1. организиране и/или участие на/в презентации, пресконференции, семинари, дискусии, конференции и форуми по въпросите за дигиталния маркетинг;
2. поддържане на интернет страница с материали и ресурси за развитието на дигиталния маркетинг в България;
3. участие в разработването на политики и програми за развитие на дигиталния маркетинг, както и участие в разработката на актове, които регламентират този вид дейност;
4. осъществяване на консултативни функции в помощ на държавни органи и обществени организации относно формирането на критерии за оценка и подбор на нужните им кадри за работа по конкретни теми и проекти;
5. установяване и поддържане на международни контакти, привличане на изтъкнати чуждестранни специалисти и учени в осъществяването на проекти. Организиране на обмен на специалисти, с цел повишаване на научния и административен капацитет на ангажираните в сферата на дигиталният маркетинг;
6. Обединяване на усилията си с тази на сродни организации в страната и чужбина.

7. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
чл. 7.1. Предметът на Дейност на Сдружението включва:
1. Създаването и въвеждането на стандарти за работа в областта на дигиталния маркетинг.
2. Развитие и детайлизиране на нормативната уредба в областта на дигиталния маркетинг.
3. Осигуряване на обмен на информация в областта на дигиталния маркетинг чрез срещи, семинари, конференции, брифинги, курсове и други.
4. Сътрудничество с други организации, общества и сдружения за дейности, които промотират целите на Сдружението.

8. ФИНАНСИ И ОТЧЕТНОСТ
чл. 8.1. Средствата за реализиране на целите и предмета на дейност на Сдружението ще се набират чрез:
1. Членски внос;
2. Дарения;
3. Финансирания;
4. Други законосъобразни начини.
чл. 8.2. Сдружението не разпределя печалба.
чл. 8.3. До 31 март, Управителния Съвет оповестява годишния финансов отчет на Сдружението и доклад за дейността на Сдружението за предходната календарна година.

9. ЧЛЕНСТВО
чл. 9.1. (1) Сдружението има две категории членство: пълноправно и асоциирано.
(2) Учредителите се считат за пълноправни членове на Сдружението.
чл.9.2. Пълноправни членове могат да бъдат юридически лица, отговарящи на следните условия:
а/ да имат поне една завършена финансова година;
б/ да имат поне 30 000 лв. (тридесет хиляди лева) оборот за предходната финансова година от сходна дейност;
в/ Да имат безупречна репутация сред бизнес средите, широката общественост и държавните институции;
чл.9.3. Асоциирани членове могат да бъдат юридически или физически лица, които не отговарят на изискванията за пълноправни членове, но отговарят на следните условия:
а/ дейността им е свързана с развитието на интерактивните медии, рекламна и маркетингова дейност;
б/ доказани професионалисти са;
в/ имат допирни точки в работата си с интерактивните медии, реклама, маркетинг, мултимедия, мобилен маркетинг, технологии и други сходни дейности.
чл.9.4. Молбите за членство в Сдружението се депозират в Управителния съвет.
чл.9.5. Процедура по приемане на членове на Сдружението:
а/ Кандидат-членът, независимо от вида на членството, за което кандидатства в Сдружението, трябва да депозира молба по образец, утвърден от Управителния съвет. Молбата следва да съдържа декларация от кандидат-члена, че е запознат с Устава на Сдружението и го приема, както и че е запознат с размера на първоначалната такса за членство и с размера на членския внос и е съгласен да ги заплаща в срок. Кандидатите за пълноправно членство прилагат към заявлението и минимум две препоръки от текущи пълноправни членове на Сдружението. Кандидатите – юридически лица, прилагат редовно взето решение на компетентния си орган за участие в Сдружението;
б/ В едномесечен срок Управителният съвет насрочва заседание за разглеждане на предоставените от кандидат-членовете документи, като по време на заседанието кандидатите за пълноправно членство правят презентация на дейността си и представят мотивацията си за членство.
в/ Решението за приемане на кандидат-члена за пълноправен или асоцииран член се взема от Управителния съвет с обикновено мнозинство.
г/ При отказ за членство, отхвърленият кандидат може да кандидатства отново най-рано след една година от датата на получаване на отказа.
чл. 9.6. Всеки пълноправен член, има право:
1. Да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото Събрание;
2. Да бъде избиран в неговите органи;
3. Да бъде информиран за дейността на Сдружението;
4. Да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите на неговата дейност.
чл. 9.7. Всеки пълноправен член е длъжен:
1. Да работи за реализиране на целта и предмета на дейност на Сдружението и за издигане на неговия обществен авторитет;
2. Да спазва Устава и да изпълнява решенията на Общото Събрание и Управителния Съвет;
3. Да внася редовно членския си внос.
чл. 9.8. (1) За задълженията на Сдружението всеки Член отговаря до размера на внесения членски внос.
(2) Член не отговаря лично за задълженията на Сдружението.
чл. 9.9. Правата и задълженията на Членовете, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на прекратяване на Членството.
чл. 9.10. Членството се прекратява със:
1. Едностранно волеизявление от напускащия Член до Общото Събрание;
2. Изключване;
3. Юридическото прекратяване или физическа смърт на Член;
4. Отпадане (самоизключване) – при непрехвърлими членския внос в определения срок.
чл. 9.11. (1) Решението за изключване по т.2 на предходния член е крайна мярка и се взема от Общото Събрание при виновно поведение на Член, което веднага влиза в сила.
(2) Причините за изключване могат да бъдат:
1. Нарушаване на Устава;
2. Поведение, факти и/или обстоятелства, които уронват престижа и авторитета на Сдружението;
(3) Изключен Член може да бъде приет отново най-рано две години след изключването му, по реда за приемане на нов Член.
чл. 9.12. Отпадането (самоизключването) на Членове заради неплащане на членския внос в определения срок, се констатира от Управителния съвет най-късно до края на месец март на текущата година.
чл. 9.13. При прекратяване на членство, независимо от причините, Членът напуснал Сдружението не получава компенсации за внесения членски внос за периода от приемането му за Член до прекратяване на членството му.
чл. 9.14. (1) След приемането на нов Член, неговото членство в Сдружението продължава до края на текущата календарна година, считано от месеца на плащането на встъпителната вноска и първия членски внос.
(2) Член, който, най-късно до края на месец януари, е заплатил членския си внос, продължава своето членство в Сдружението за тази нова календарна година.

10. ВСТЪПИТЕЛНА ВНОСКА И ЧЛЕНСКИ ВНОС
чл. 10.1. Встъпителната вноска и членският внос в Сдружението се определят с решение на Общото Събрание.
чл. 10.2. (1) Членовете са длъжни да плащат членския си внос най-късно до края на месец януари за текущата година, за да продължат членството си, без да отпаднат (се самоизключат) от Сдружението.
(2) Член, който не е спазил срока за плащане на членския си внос по предходната алинея, автоматично отпада (се самоизключва) от Сдружението.

11. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
чл. 11.1. Органите на Сдружението са:
1. Общо Събрание;
2. Управителен Съвет.
чл. 11.2. Председателят и членовете на Управителният Съвет не получават възнаграждение за работата си в Сдружението от средствата на Сдружението.

12. ОБЩО СЪБРАНИЕ
чл. 12.1. Общото Събрание е върховен ръководен орган на Сдружението.
чл. 12.2. Всички Членове имат право да участват в Заседанията на Общото Събрание. Асоциираните членове присъстват на заседанията на Общото събрание без да участват в обсъжданията по точките от дневния ред и без да имат право на глас.
чл. 12.3. В Общото Събрание Членовете се представляват само лично, от своите законни представители или упълномощени от тях лица, с изрично нотариално пълномощно.
чл. 12.4. Компетентност на Общото Събрание:
1. Приема, изменя и допълва Устава;
2. Приема всички вътрешни актове във връзка с изпълняване предмета на дейност на Сдружението;
3. Избира и освобождава членовете на Управителния Съвет;
4. Определя встъпителната вноска и членския внос;
5. Приема бюджета на Сдружението;
6. Приема отчета за финансите и дейността на Управителния Съвет;
7. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
8. Взема решения за участие в други организации;
9. Взема решения за преобразуване и прекратяване на Сдружението;
10. Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на законодателството, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
11. Взема решения за откриване и закриване на Клонове.
12. Взема и други решения, предвидени в Устава и всички други, които не са предвидени в Устава.
чл. 12.5. (1) Заседание на Общото Събрание се провежда най-малко веднъж годишно – Редовно Заседание на Общото Събрание.
(2) Редовното Заседание на Общото Събрание се свиква за провеждане в четвъртата пълна седмица на месец март.
чл. 12.6. (1) Заседание на Общото Събрание се провежда в делничен за страната ден.
(2) Заседание на Общото Събрание се провежда на адреса на управление, а началният час трябва да е не по-рано от 10.00 часа и не по-късно от 12.00 часа.
чл. 12.7. (1) Редовното Заседание на Общото Събрание се свиква от Управителния Съвет.
(2) За решаване на важни и неотложни във времето въпроси, Управителният Съвет може да свиква и Извънредно Заседание на Общо Събрание.
(3) Дневният ред за Заседанието на Общото Събрание се определя от Управителния Съвет.
(4) По искане на една трета от Членовете, Управителният Съвет е длъжен да свика Редовно (ако не е свикано за провеждане в определения срок) или Извънредно Заседание на Общото Събрание, като задължително включи исканите от иницииращите го Членове точки в дневния ред, ако те съответстват на компетентността на Общото Събрание. Ако в срок до един месец от искането за свикване на Заседание на Общото Събрание Управителният Съвет не го свика за дата, не по-късна от три месеца от датата на свикването му, или не включи исканите от иницииращите го Членове точки в дневния ред, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите Членове или упълномощено от тях лице.
(5) Управителният Съвет е задължен да включи точки в дневния ред на Редовно Заседание на Общото Събрание, ако те са направени по искане на една трета от Членове и съответстват на компетентността на Общото Събрание. Това искане трябва да е отправено до Управителния Съвет най-късно до края на месец януари, предшестващ Редовното Заседание на Общото Събрание, провеждано в четвъртата пълна седмица на месец март. Ако Управителният Съвет не включи исканите точки в дневния ред на Редовното Заседание на Общото Събрание, съдът по седалището на Сдружението свиква Извънредно Заседание на Общото Събрание с искания дневен ред по писмено искане на заинтересованите Членове или упълномощено от тях лице.
(6) Свикването на Заседание на Общото Събрание се извършва чрез писмена покана, изпратена до Членовете, най-малко две седмици преди насрочената дата.
(7) Поканата за Заседание на Общото Събрание съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Заседанието на Общото Събрание и по чия инициатива то се свиква.
чл. 12.8. (1) Заседанието на Общото Събрание е законно, ако присъстват повече от половината от Членовете.
(2) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
чл. 12.9. (1) Всеки Член има право на три гласа в Общото Събрание.
(2) Член, респективно неговият законен представител, няма право на глас в Общото Събрание при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг/а или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управляващ или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
чл. 12.10. (1) Решенията на Общото Събрание се вземат с мнозинство от регистрираните участници към момента на откриването на Заседанието на Общото Събрание.
(2) Решенията по чл.11.4, т.1 и т.9 се вземат с мнозинство две трети от регистрираните участници към момента на откриването на Заседанието на Общото Събрание.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, Общото Събрание не може да взема решения.
(4) Решения на Общото Събрание, с които се променят обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват за вписване от Управителния Съвет пред Окръжния Съд по седалището на Сдружението.
чл. 12.11. (1) За Заседанието на Общото Събрание се води протокол от Секретаря на Събранието, който след съставянето му се класира в Протоколната Книга на Общото Събрание.
(2) Поддържането на Протоколната Книга на Общото Събрание се осигурява от Управителния Съвет.
(3) В протокола от Заседание на Общото Събрание се вписват имената на изказалите се, направените предложения по същество, взетите решения и направените възражения по всяка точка от дневния ред.
(4) Протоколът от Заседание на Общото Събрание се подписва от Председателстващия, Секретаря и Преброителя на гласовете.
(5) Към протокола от Заседание на Общото Събрание се прилага списък на присъстващите и документите, свързани с неговото свикване.
(6) Всеки Член и законен представител на Член, който е присъствал на Заседание на Общото Събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.
чл. 12.12. При избор на Органи на Сдружението, изборът се извършва в следния ред:
1. Председател;
2. Членове на Управителния Съвет;
чл. 12.13. (1) Общото Събрание взема решенията си с явно гласуване.
(2) Общото Събрание може да вземе решение по някои въпроси решенията да се вземат с тайно гласуване.

13. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
чл.13.1. (1) Управителният съвет управлява Сдружението в съответствие с решенията на Общото събрание.
(2) Управителният съвет се състои от три до седем лица. Юридически лица, които са членове на Сдружението, могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на Сдружението.
чл.13.2. (1) Управителният съвет се избира за срок от четири години.
(2) Всеки член на УС може да бъде освободен с решение на Общото събрание и преди изтичане на срока, за който е избран.
чл.13.3. Управителният съвет с мнозинство от своите членове избира Председател на Управителния съвет и Заместник-председател.
чл.13.4. Управителният съвет:
1. Развива насоките за дейността на Сдружението, определени от Общото събрание в годишен план;
2. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджета на Сдружението и начините за неговото разходване;
3. Организира изпълнението на бюджета;
4. Представлява Сдружението и определя обема на представителната власт на неговите членове;
5. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
6. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на Устава;
7. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
8. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
9. Осъществява надзор върху разпределението и разходването на средствата на Сдружението;
10. Свиква Общото събрание на Сдружението на редовни и извънредни заседания;
11. Осъществява оперативното ръководство на Сдружението между две заседания на Общото събрание;
12. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не попадат в правата на друг орган;
13. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.
чл.13.5. (1) Управителният съвет се свиква на заседание от Председателя на Управителния съвет веднъж на 2 месеца. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя, а в негово отсъствие – от Заместник-председателя.
(2) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седем дневен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.
чл.13.6. Дневният ред на заседанието на УС се изпраща до всички членове на УС заедно с материалите по темите поне една седмица преди датата на заседанието. Може да се изпрати и по имейл.
чл.13.7. Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината негови членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от Председателстващия заседанието. Преди изпълнение на решението, взето по този начин, лицето, участвало дистанционно в заседанието, изпраща писмено потвърждение на позицията си и начина си на гласуване.
чл.13.8. Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът с взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.
чл.13.9. Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.14, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и решенията за разпореждане с имуществото на Сдружението и за определянето на реда и организирането и извършването на дейността на Сдружението се вземат с мнозинство от всички членове на съвета.

14. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
чл.14.1. Председателят на Управителния съвет има право да представлява и управлява Сдружението в съответствие с обема на представителната власт, определена от Управителния съвет.
чл.14.2. Председателят на Управителния съвет:
1. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет и заедно с останалите членове на Управителния съвет определя дневния ред на заседанията му;
2. В съответствие с бюджета на Сдружението и дадената му от Управителния съвет представителна власт се разпорежда с имуществото и финансовите средства на Сдружението.
3. Избира се за срок от две години;
4. Организира, ръководи, осъществява оперативното ръководство;
5. Сключва договори със служителите на Сдружението;
6. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
7. Съхранява и води документацията на Сдружението.
чл.14.3. При необходимост Председателят на Управителния съвет упълномощава избран от него друг член на Управителния съвет да го представлява с част или с всичките му правомощия.

15. ПРЕКРАТЯВАНЕ
чл. 15.1. Сдружението се прекратява:
1. По решение на Общото Събрание;
2. С решение на Окръжния Съд по седалището на Сдружението в определените от Закона за Юридическите Лица с Нестопанска Цел случаи.

16. ЛИКВИДАЦИЯ
чл. 16.1. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуването му.
(2) Ликвидацията се извършва от Председателя. Той извършва предвидените от Търговския Закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите му.
(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя между Членовете към момента на прекратяването и пропорционално на внесения от всеки Член членски внос за периода от приемането му за Член до прекратяването на Сдружението.
(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на прекратения Форум до размера на придобитото.

17. СИМВОЛИ И ФОРМА НА ДОКУМЕНТИТЕ
чл. 17.1. Сдружението има свои символи, които се одобряват от Общото Събрание.
чл. 17.2. Формата и дизайнът на документите, печатът и рекламните материали на Сдружението се одобряват от Управителния съвет.